thokozani mhlambi

Kuhutshwe Ngeziginxi Nezimfijoli

Ngomhlaka 14 September 2019, uhlelo i-Artist Talk Series luphinde laqoshwa futhi khona e-Newcastle (KZN), endaweni yokunandisa i-Exclusive Baywash Lounge. Loluhlelo lethulwe i-Afropolitan Explosiv, inkampani edidiyelwa u-Dktl Thokozani Mhlambi, ongumqambi wamaculo kanye nomdlali we-Cello odabuka khona la e-Newcastle. I-Afropolitan Explosiv ibibambisene noMnyango wezaMasiko nobuCiko khona la KwaZulu-Natal. Kulohlelo, yilapho khona u-Dktl Mhlambi kanye nethimba lakhe besethulela …

Kuhutshwe Ngeziginxi Nezimfijoli Read More »

Creating Our Own Myths: A Public Conversation

“When the colonised intellectual writing for his people uses history, he must do so with the intention of opening up the future.” Dr Thokozani Mhlambi opened the conversation by quoting these immortal words by Frantz Fanon. This was at a gathering of cultural innovators that was held at the KZNSA Gallery in Durban, South Africa …

Creating Our Own Myths: A Public Conversation Read More »

The Intellectual Practice of Mazisi Kunene & African Languages in the Future

Few today can imagine that when Shakespeare was writing in English during his time, it was not fashionable to do so. During the 1500s educated English people wrote and read Latin. French was used for legal matters, while Latin was used to write science, philosophy and theology. That is what they learnt. They did not …

The Intellectual Practice of Mazisi Kunene & African Languages in the Future Read More »